Rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste (HenkTL 10§, 523/1999)

2. Rekisterinpitäjä

Vipster Oy
Y-tunnus 2073062-5
PL 219, 20101 TURKU
Puh. 0600 1 2424 (1,51€/min)
asiakaspalvelu@vippi24.fi

3. Rekisterin nimi

Vipster Oy:n asiakastietokanta

4. Rekisterin pitämisen peruste

Asiakastietojen ylläpito laskutusta, asiakassuhteen hoitoa ja markkinointia varten. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin lähettämällä kiellon sähköpostilla osoitteeseen kielto@vippi24.fi.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään luottolaitostoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitoon mukaan lukien luotonmyöntö, luottoreskontra ja perintä, sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Laskutusta varten tallennettavia teletoiminnan tunnistamistietoja käsitellään ainoastaan sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) määräämällä tavalla. Muita kuin teletoiminnan tunnistamistietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Vipster Oy:n omissa rekistereissä ja Vipster Oy:n ja yhteistyökumppaneiden mainonnan kohdistamiseen asiakkaille luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

6. Rekisterin tietosisältö

7. Rekisterin tietolähteet

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Yllä eriteltyjä henkilötietoja luovutetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta ainoastaan laskutuksesta ja perinnästä vastaaville yrityksille sekä tarvittaessa viranomaisille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että ATK-järjestelmään tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojaamaan henkilötietoja vastaavalla tavalla.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsittelevillä tahoilla ei ole oikeutta käyttää henkilötietoja muihin kuin toimeksiantosopimuksessa määriteltyihin tarkoituksiin.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot (HenkTL 26§) ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi rekisteröidyn tulee tehdä pyyntö kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Laatimispäivämäärä: 25.12.2006